Nákupní řád Brondi

Brondi

Rychlá navigace

Jak nakupovat v internetovém obchodě Brondi

Obchodní podmínky

Dodací podmínky

Reklamační řád

Právní doložka


Jak nakupovat v internetovém obchodě Brondi

A. Hlavní zásady

Zákazník je povinen seznámit se před započetím nákupu s nákupním a obchodním řádem a s dodacími a reklamačními podmínkami.

Cena za zboží pro koncové zákazníky je uvedena včetně DPH 19%, pro firmy pak bez DPH 19%. Cena neobsahuje dopravné.

V případě potřeby je zákazník kontaktován elektronickou poštou, telefonem nebo faxem.

Prodejce, provozovatel internetového obchodu, poskytuje na veškeré zboží prodané prostřednictvím svých internetových obchodů a vrácené bez udání důvodu garanci vrácení peněz po dobu 14-ti dnů od zakoupení zboží. Do garance nejsou započítávány náklady spojené s dopravou a expediční poplatky. Garance se nevztahuje na zboží poškozené, nefunkční a použité. Tímto ustanovením není nijak dotčeno právo na reklamaci.

B. Základní orientace

Po vstupu do obchodu Brondi najdete v horní straně obrazovky navigační lištu, která v průběhu Vašeho prohlížení našich stránek zůstává zachována. Obsahuje odkazy na Novinky, Informace o značce Brondi, Seznam prodejců atd.

C. Výběr zboží - nákupní košík - objednávka

Zboží je rozděleno do skupin podle určení, u jednotlivých položek jsou uvedeny základní údaje a cena s DPH 19%.

Máte-li o zboží zájem, vhoďte ho kliknutím na tlačítko KOUPIT do košíku.

Vámi vybrané zboží je umístěno v košíku. V kterýkoli okamžik Vašeho nákupu máte možnost zkontrolovat obsah svého košíku kliknutím na KOŠÍK, který je umístěn v horní části navigačního rámce. Obdržíte tak okamžitě informaci o druhu, množství a ceně Vámi vybraného zboží. Poté můžete v nákupu pokračovat nebo vyplnit a zaslat objednávku.

V kterémkoli okamžiku nákupu máte možnost změnit obsah Vašeho košíku, a to co do množství i sortimentu. Množství můžete měnit přímo v Košíku, chcete-li změnit sortiment, např. některé zboží z košíku vyndat, jednoduše to provedete rovněž v košíku "smazáním" položky a přepočtem košíku.

Jestliže jste se rozhodli Váš nákup ukončit, klikněte na Košík, v Košíku na tlačítko Vytvořit objednávku a vyplňte objednávkový formulář.

Ve svém vlastním zájmu uveďte v objednávkovém formuláři pravdivá a přesná data, abychom Vám mohli zboží řádně a včas doručit. Uvedete-li e-mailovou adresu, budete o vyřízení objednávky informováni elektronickou poštou. V ostatních případech Vás v případě potřeby budeme kontaktovat telefonem nebo poštou.

Vaši objednávku považujeme za závaznou. Jestliže se dodatečně po jejím odeslání rozhodnete objednávku změnit, můžete tak učinit ve lhůtě expedice e-mailem, telefonem nebo faxem.

Vyhrazujeme si právo odmítnout objednávku a to zejména z důvodu nemožnosti zajistit zboží. V takovémto případě je zákazním vyrozuměn e-mailem, telefonem, faxem nebo písemně a to ve lhůtě expedice. V případě platby předem jsou zákazníkovi vráceny peníze v plné výši na jeho účet a to rovněž ve lhůtě expedice.

V průběhu Vašeho nákupu se řiďte kontextovou nápovědou.

Obchodní podmínky

A. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Brondi. Internetový obchod Brondi provozuje společnost SOLID CZECH a.s.

2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu Brondi jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky prodávajícím.

3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny.

6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu Brondi, dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

C. Reklamace

1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu Brondi a právním řádem platným v ČR.

2. Zboží se kupující zavazuje reklamovat přímo ve velkoobchodním skladu provozovatele internetového obchodu: Solid Czech a.s., 756 55 Dolní Bečva 602, což přispívá k urychlení průběhu reklamace.

3. Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu.

4. Zboží na reklamaci se kupující zavazuje posílat v původním obalu. Je-li to možné a vhodné. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě i když se závada projevila před transportem. Dále viz reklamační řád.

D. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo podle platných zákonných ustanovení občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele, právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, nejlépe v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum doručení zpět prodejci). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem kupujícímu vrátí zpět částku odpovídající kupní ceně předem dohodnutým způsobem, nejpozději ve lhůtě 30-ti dnů.

Kupující nemůže odstoupit v režimu tohoto odstavce od kupní smlouvy na:

1. poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

2. dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

3. dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

4. na zboží vykazující mechanickou či jinou závadu a zboží použité. Takové zboží se řeší v souladu s odstavcem Reklamace a reklamačním řádem.

E. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím a jsou platné a závazné výlučně fyzické osoby a vztahy řídící se občanským zákoníkem. Na vztahy s podnikateli se tyto podmínky nevztahují, neboť tyto se řídí ustanovením § 409 a násl. obchodního zákoníku.

2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v tento den platnou cenu objednaného zboží, včetně přepravného či poštovného uvedenou na stránkách internetového obchodu www.brondi.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti dnem 1.10.2007 a platí na území České republiky.

Dodací podmínky

Objednané zboží je expedováno do tří pracovních dnů ode dne objednávky na poštovní dobírku, kterou kupující zaplatí při převzetí zboží. Dopravu zboží zajišťujeme prostřednictvím České pošty nebo GLS. Zboží doručujeme pouze na území České republiky. Jako prodávající neneseme zodpovědnost za případné nedostatky ve službách přepravce. V ceně zboží je zahrnuto balné, naopak cena nezahrnuje dopravné. Dopravné je uvedeno na faktuře zvlášť a je účtováno ve výši 90,- Kč (bez DPH) v případě České pošty, 110,- Kč (bez DPH) v případě GLS.

Společně se zbožím kupující obdrží fakturu. Tento doklad je kupující povinen uschovat pro případ reklamace, stejně tak jako doklad o zaplacení zboží a doručení zboží. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. Objednávku lze zrušit bez udání důvodu a jakýchkoliv sankcí pouze před odesláním zboží. V jiném případě může provozovatel požadovat úhradu vzniklých nákladů.

Provozovatel může objednávku zrušit pouze v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena. V případě zrušení objednávky Vás provozovatel kontaktuje a navrhne řešení. Obvykle doporučí náhradní zboží nebo finanční vyrovnání - vrácení peněz nebo přeplatku do pěti pracovních dnů po připsání platby na účet.

Vrátit zboží lze do 14-ti dní od dodání, bez udání důvodu. V takovém případě zákazník nemá nárok na vrácení poplatků hrazených třetím osobám. (tj. bankovních ústavů, dopravců a pod.). Vrátit zboží lze jen v neporušeném obalu. Přečtěte si prosím Reklamační řád a Obchodní podmínky.

NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, resp. od dopravce. Přečtěte si prosím Reklamační řád a Obchodní podmínky.

PROHLÍDKA ZBOŽÍ

Kupující je povinen prohlédnout zboží při vynaložení odborné péče podle možnosti co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží. Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo nezařídí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží, nemůže uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce. Týž den kdy kupující zjistil vady zboží, je povinen podat písemnou zprávu prodávajícímu. Přečtěte si prosím Reklamační řád a Obchodní podmínky.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto Dodací podmínky nabývají platnosti dnem 1.10.2007 a platí na území České republiky.

Reklamační řád

A. Úvod

Reklamační řízení se řídí tímto reklamačním řádem, který vychází ze zákonné úpravy občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele. Tento reklamační řád má přednost před dispozitivními ustanoveními zákonné úpravy. Ostatní otázky a otázky tímto řádem výslovně neupravené se řídí zákonnou úpravou.

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží Brondi, které bylo zakoupeno u provozovatele internetového obchodu www.brondi.cz. Záruční doba výrobku začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou uvedenou na českém štítku označujícím výrobek (případně se zárukou uvedenou na obalu výrobku), vždy však minimálně v délce 24 měsíců.

Neprodleně po obdržení zboží (zásilky) je kupující povinen toto zboží zkontrolovat. Pokud kupující zjistí závadu na zboží, či rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, je povinen ihned telefonicky kontaktovat prodejce. Zaměstnanci prodejce s kupujícím reklamaci okamžitě projednají.

Oznámení je třeba učinit okamžitě a bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží, přičemž uplynutím této doby se zásilka považuje za kompletní a bezchybnou. Pokud tak kupující neučiní, vystavujete se nebezpečí, že jeho reklamace nebude uznána, přičemž se má za to, že zboží bylo dodáno v pořádku.

B. Místo uplatnění reklamace

Reklamaci vady výrobku kupující uplatňuje ve velkoobchodním skladu provozovatele internetového obchodu: Solid Czech a.s., 756 55 Dolní Bečva 602.

C. Způsob uplatnění reklamace

Reklamované zboží zašle kupující spolu s kopií faktury a dalšími doklady (viz odstavec Pro uplatnění reklamace je třeba) na adresu velkoobchodního skladu provozovatele internetového obchodu prostřednictvím České pošty či jiné doručovací společnosti, a to běžným obchodním balíkem nebo pomocí kterékoliv zásilkové služby (GLS, PPL, DPD a pod.). Pokud bude reklamace zaslána dobírkou, nebude tato zásilka prodávajícím přijata. Prodávající doporučuje zboží pojistit a dobře zabalit, neboť za případné poškození či ztrátu při přepravě nenese prodávající žádnou odpovědnost a zboží by tak nemuselo být vůbec přijato prodávajícím do reklamace.

Pro uplatnění reklamace je třeba:

1. doložit doklad o nákupu zboží (obsahující datum prodeje)

2. vyhovující obal (pokud možno originální)

3. přesný popis závady (pokud možno i s upřesněním, za jakých podmínek se závada projevuje)

Záruční oprava :

Kupující má právo, aby vada na výrobku v záruční lhůtě byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu ve lhůtě stanovené zákonem, tj. do 30 dnů od převzetí zásilky.Reklamační technik rozhodne o způsobu řešení reklamace pokud možno ihned při převzetí zboží do reklamace nebo ve složitých případech bez zbytečného odkladu na základě odborných vyjádření výrobce, dodavatele či autorizovaného servisu, tedy doba potřebná k odbornému posouzení závady a jejímu otestování. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena ve lhůtě stanovené zákonem, tj. do 30 dní ode dne zahájení reklamačního řízení (dne, kdy reklamované zboží prodejce obdržel - osobním předáním nebo poštovním balíkem).

Technik může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou (závisí na rozhodnutí reklamačního technika, kupující se však takového vyřízení své reklamace nemůže domáhat).

Prodejce si vyhrazuje právo nahradit vadné či neopravitelné zboží zbožím jiným, se stejnými nebo lepšími parametry v případě, že stejný produkt není nadále dostupný, případně se již nevyrábí.

Reklamační řízení končí dnem doručení vyřízené reklamace kupujícímu nebo uzavřením reklamace a přichystáním zboží k osobnímu odběru kupujícímu, pokud bylo do reklamace přijato od kupujícího přímo v sídle velkoobchodního skladu a pokud kupující souhlasil s převzetím zboží z reklamace tímto způsobem a byl o vyřízení reklamace informován telefonicky nebo e-mailem.

V případě neoprávněné reklamace bude zboží vráceno zpět se stanoviskem našeho pracovníka, který reklamaci vyřizoval. V případě opakované a zjevně neoprávněné reklamace budou kupujícímu účtovány nutně vynaložené náklady za každou takovou reklamaci. Toto se týká také případů, kdy bude do reklamace zasíláno opakovaně zboží bez dokladu o nákupu a přesného popisu závady.

Zboží zaslané do reklamace bude kupujícímu opraveno nebo vyměněno na základě předchozí telefonické či e-mailové domluvy. Opravené či vyměněné zboží bude kupujícímu na náklady prodejce zasláno zpět do 30 dní ode dne zahájení reklamačního řízení (dne, kdy reklamované zboží prodejce obdržel od kupujícího).

Placená oprava :

Je-li výrobek reklamován po uplynutí záruční doby nebo byla-li vada způsobena kupujícím, případně byla vada způsobena vlivy, které nespadají do záručních podmínek výrobce produktu, jedná se o placenou opravu. V tomto případě bude kupující obeznámen s tím, že bude jeho oprava placená a také, že mu může být účtován poplatek za diagnostiku závady v závislosti na servisním středisku, které bude opravu provádět, a za poštovné a balné. Cena samotné opravy bude kupujícímu sdělena předem telefonicky nebo e-mailem. V případě neschválení ceny opravy bude zákazníkovi účtován jen poplatek za diagnostiku a za dopravné a oprava provedena nebude.

D. Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy v režimu spotřebitelských smluv

Prodejce - provozovatel internetového obchodu poskytuje na veškeré zboží prodané prostřednictvím svých internetových obchodů a vrácené bez udání důvodu garanci vrácení peněz po dobu 14-ti dnů od zakoupení zboží. Do garance nejsou započítávány náklady spojené s dopravou a expediční poplatky. Garance se nevztahuje na zboží poškozené, nefunkční a použité.

Podmínky pro vrácení peněz :

1. zboží musí být kompletní, nepoužité, nepoškozené a bez známek užívání nebo opotřebování včetně nepoškozeného obalu, nevykazující mechanickou či jinou závadu, schopné dalšího prodeje, nesmí být potvrzený záruční list.

2. zásilku, kterou se prodejci vrací zboží od kupujícího, je nutné doručit prodejci nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení tohoto zboží kupujícím.

3. ve vrácené zásilce musí být přiložena kopie nákupního dokladu ke zboží, které kupující vrací.

4. prodejce vrací pouze kupní cenu zboží, nikoli zaplacené zpětné poštovné.Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží bude kupní cena vráceného zboží zaslána složenkou nebo převodem na účet kupujícího, a to nejpozději do 30-ti pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží prodejcem.V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodejce moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.

E. Shoda s kupní smlouvou

V případě, že při převzetí zboží kupujícím není toto ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to dle požadavku kupujícího, buďto výměnou věci nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné.

F. Závěrečná ustanovení

Tento Reklamační řád nabývá platnosti dnem 1.10.2007 a platí na území České republiky.

Právní doložka

Pro společnost Solid Czech a.s. je seriózní vyřizování objednávek a případně i reklamací jejích zákazníků nejvyšší prioritou. Stejně velký důraz je kladen i na ochranu jejich osobních dat.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.Společnost Solid Czech a.s. je registrovaným správcem osobních údajů, veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá společnost Solid Czech a.s. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Copyright

Veškeré materiály publikované na webových stránkách společnosti Solid Czech a.s. jsou chráněny autorským zákonem. Produkty a služby, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.Jakákoli část webových stránek společnosti (zejména popisy a vyobrazení prodávaných produktů, popis nákupu a rozdělení kategorií a parametrů) nesmí být zkopírována elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněna veřejnosti bez předchozího písemného svolení držitele autorských práv.

Odpovědnost

Společnost Solid Czech a.s. upozorňuje, že informace na webových stránkách jejích obchodů jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Společnost Solid Czech a.s. může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.Společnost Solid Czech a.s. nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek, včetně (ale ne výhradně) ušlého zisku, vynaložených nákladů, přerušení činnosti a dalších škod. Společnost Solid Czech a.s. neposkytuje žádné garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona a záruk, které nad rámec zákona poskytují dodavatelé výrobků a poskytovatelé služeb, jež jsou nabízeny na webových stránkách jejích obchodů, pokud je to u takových výrobků a služeb výslovně uvedeno. Informace uvedené na webových stránkách společnosti Solid Czech a.s. nelze interpretovat jako prohlášení o vhodnosti výrobků a služeb pro některý konkrétní účel, pokud takové prohlášení zákazník neobdržel od společnosti Solid Czech a.s. v písemné podobě poté, co jí v případě pochybností kontaktoval.


naše značky

Brondi

katalog výrobků

Dětské chůvičky
WALKIE TALKIE vysílačky
Meteostanice a budíky
MP3 & MP4 přehrávače
Přenosné reproduktory
FM Rádio
Svítilny
VOIP telefony
Alarmy
Ostatníodkazy - další stránky

Mobilní telefony Xiaomi a příslušenství. Kompletní informace o produktech [ Mi4, Mi3, Mi2, Mi1, RedMi, RedMi Note ] značky Xiaomi.